ДОГОВІР в електронній формі
 постачання природного газу для потреб непобутових споживачівТовариство з обмеженою відповідальністю «Енерго Рітейл» (надалі Постачальник), що є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно Податкового кодексу України, EIC-код 56X9300000070807, в особі Директора Музичка Ігоря Васильовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і споживач природного газу, що не є побутовим, надалі Споживач з іншої сторони, уклали даний договір приєднання (надалі - „Договір") на підставі поданої Споживачем Заяви на укладання договору про наступне:

Терміни, що використовуються у даному договорі:

Газовий місяць: період від першого дня заданого місяця до першого дня наступного місяця;

Електронний договір - домовленість сторін цього Договору, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків та оформлена в електронній формі, шляхом обміну електронними повідомленнями, через Інформаційний ресурс www.energoretail.com.ua та підписана Електронним підписом одноразовим ідентифікатором. Текст Договору розміщено на Інформаційному ресурсі Постачальника;

Інформаційний ресурс Постачальника - сукупність програмо-апаратних комплексів, що забезпечують прийом та передачу інформаційних повідомлень та електронних даних від Постачальника до необмеженого кола осіб, за електронним посиланням в мережі інтернет www.energoretail.com.ua. Інформаційний ресурс є офіційним веб-сайтом Постачальника, в значенні Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №2496 від 30.09.2015 року «Про затвердження Правил постачання природного газу».

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором - дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних Споживачем, який прийняв пропозицію (оферту) укласти Договір, та надсилаються Постачальнику через Інформаційний ресурс, в порядку зазначеному в цьому договорі;

Електронний правочин - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, здійснена з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем;

ЕІС-код: код енергетичної ідентифікації суб’єкта ринку природного газу та/або точки комерційного обліку, визначений за правилами Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG), з метою уніфікації та однозначної ідентифікації суб’єктів ринку природного газу та точок комерційного обліку розміщених на об’єктах газової інфраструктури, у тому числі для участі у регіональних (міжнародних) газових ринках, та для забезпечення спрощення процедур зміни постачальників природного газу та електронного обміну даними між суб’єктами ринку природного газу;

Заява на укладення договору - підтвердження Споживачем бажання укласти Договір на постачання природного газу шляхом внесення на Інформаційному ресурсі інформації про особу, адресу, платіжні реквізити, Найменування Оператора газорозподільної системи, з яким Споживач уклав договір розподілу природного газу, ЕІС коду, іншої необхідної інформації.

Несанкціонований відбір природного газу: відбір природного газу:

-        за відсутності по суб’єкту ринку природного газу підтвердженої номінації (підтвердженого обсягу природного газу) на відповідний розрахунковий період;

-        без укладення відповідного договору з постачальником;

-        шляхом самовільного під’єднання та/або з навмисно пошкодженими приладами обліку природного газу або поза охопленням приладами обліку;

-        шляхом самовільного відновлення споживання природного газу;

Замовлення номінації – внесення Споживачем на Інформаційному ресурсі інформації стосовно обсягу газу, який Споживач планує закупити у Постачальника в газовому місяці і який буде виділений Постачальником для потреб споживача і підтверджений Оператором ГТС (включений до підтвердженої номінації).

Об'єкт Споживача – будівля, споруда, їх частина або технологічний комплекс, що складається з газопроводів та споруд на них, призначених для споживання природного газу, що на праві власності чи користування належать Споживачеві;

Оператор газорозподільної мережі: суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою на користь третіх осіб;

Оператор газотранспортної системи: суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників);

Особистий кабінет споживача – частина Інформаційного ресурсу, де міститься інформація про Споживача (адреса, реквізити, контактні дані), його замовлення, підтверджені та фактичні обсяги споживання газу, оплати, заборгованість (переплату), інша інформація.

Підтверджений обсяг газу - об’єм (обсяг) природного газу, виділений Постачальником для потреб свого Споживача на відповідний період, який підтверджений Оператором ГТС (включений до підтвердженої номінації) у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи;

Природний газ: природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ, газ колекторів щільних порід, газ центрально-басейнового типу, як суміш вуглеводнів та не вуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов і є товарною продукцією та приймається до транспортування газотранспортною системою;

Інші терміни, відповідно до чинного законодавства, вживаються в такому ж значенні що і в офіційних текстах Цивільного і Господарського кодексів України, законів України "Про захист прав споживачів", "Про рекламу", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про телекомунікації", "Про електронний цифровий підпис", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про захист персональних даних".

1. Предмет Договору

1.1.     Постачальник зобов’язується передати у власність Споживачу протягом дії Договору природний газ (далі – газ), а Споживач зобов’язується прийняти та оплатити вартість газу у розмірах, строках та порядку, що визначені Договором.

1.2.     Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу є наявність у Споживача укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ/ГТС договору розподілу/ транспортування природного газу, на підставі якого Споживач набуває право санкціоновано відбирати газ з газорозподільної системи.

1.3.     Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, регулюються згідно із Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання, Кодексом газотранспортної системи і Кодексом газорозподільних систем.

1.4.     Оригіналом цього Договору вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, в тому числі з електронним підписом одноразовим ідентифікатором .

1.5.     Укладання цього Договору та прийняття всіх його умов підтверджується Споживачем також сплатою вартості газу, відповідно до п.6.1.1. цього Договору.

1.6.     Цей Договір є публічною офертою на постачання природного газу Споживачу, яка акцептується Споживачем шляхом підписання електронним підписом одноразовим ідентифікатором за допомогою Інформаційного ресурсу та переданого електронними каналами зв’язку до Інформаційного ресурсу та проведенням оплати відповідно до розділу IV цього Договору.

1.7.     Реєстрацією на Інформаційному ресурсі і заповненням заяви на укладення договору Споживач підтверджує свою згоду на обробку та використання своїх персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

1.8.     Річний плановий обсяг постачання газу вказується Споживачем при першому замовленні номінації на Інформаційному ресурсі шляхом вибору діапазону, в якому перебуває значення очікуваного обсягу споживання природного газу, і обумовлюється даними про споживання газу в попередніх роках, оціночних міркуваннях та прогнозах Споживача.

1.9.     Тип споживання газу (рівномірно протягом року, більше в опалювальний період, тільки в опалювальний період) вказується Споживачем при першому замовленні номінації на Інформаційному ресурсі.

1.10.     Планові обсяги постачання газу по кожному газовому місяцю визначаються на підставі вказаних Споживачем річних планових обсягів і типу споживання газу та встановлюються Споживачем при Замовленні номінації.

1.11.     Добові планові обсяги постачання газу визначаються шляхом ділення місячного планового обсягу газу на кількість днів протягом цього місяця.

1.12.     Передача газу за цим Договором здійснюється на межах балансової належності об'єкту Споживача відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування (далі – пункти призначення).

1.13.     У випадку наявності у споживача більш ніж одного Об’єкту споживача або однієї точки комерційного обліку, яким присвоєно окремі ЕІС коди, Споживач інформує про це Постачальника шляхом надсилання електронного повідомлення на Інформаційному ресурсі під час подачі Заяви на укладення договору на Інформаційному ресурсі.

 2. Якість, обсяг природного газу та умови його постачання

2.1.      Якість газу, який передається Споживачу, має відповідати вимогам, установленим державними стандартами та технічним умовами щодо його якості.

2.2.      Постачання газу здійснюється за умови:

2.2.1.   наявності діючого між Споживачем та Оператором ГРМ договору розподілу газу,

2.2.2.   відсутності заборгованості у Споживача за минулі періоди перед Постачальником та оплати поточних платежів,

2.2.3.   відсутності простроченої заборгованості Споживача за поставлений природний газ перед іншими постачальником газу, що підтверджується наявною в Споживача письмовою довідкою такого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків,

2.2.4.   підтвердження в установленому порядку Оператором ГТС місячного обсягу постачання газу, виділеного для забезпечення Споживача (об'єктів Споживача).

2.3.      Плановий обсяг постачання газу на газовий місяць визначається шляхом Замовлення номінації Споживачем до 25 числа місяця, що передує місяцю постачання.

2.4.      У випадку, якщо Споживач не здійснив Замовлення номінації на газовий місяць згідно пункту 2.3., плановий обсяг постачання газу на цей місяць дорівнює 0 (нулю) і Постачальник не має зобов’язань перед Споживачем здійснювати постачання газу у відповідному газовому місяці.

2.5.      Коригування (перегляд) планових обсягів постачання газу на 15 число газового місяця здійснюється Постачальником у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника шляхом надсилання повідомлення на Інформаційному ресурсі про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 6 (шість) робочих днів до 15 числа газового місяця.

2.6.      Коригування (перегляд) планових місячних обсягів газу на 25 число газового місяця здійснюється Постачальником у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника шляхом надсилання повідомлення на Інформаційному ресурсі про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 6 (шість) робочих днів до 25 числа газового місяця.

2.7.      Постачання та споживання підтверджених обсягів газу протягом газового місяця здійснюється в рівномірному режимі, виходячи із середньодобової норми (далі – добова норма), яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів протягом цього місяця.

2.8.      Визначення (звіряння) фактичного обсягу поставленого (спожитого) природного газу між Сторонами здійснюється в наступному порядку:

2.8.1.     За підсумками розрахункового періоду Постачальник до 07 числа місяця, наступного за розрахунковим, на підставі отриманих від Оператора ГРМ даних готує акт в електронній формі приймання-передачі природного газу за розрахунковий період та розміщує його в Особовому кабінеті, про що повідомляє Споживача шляхом надсилання йому повідомлення на Інформаційному ресурсі.

2.8.2.     Споживач протягом двох днів з дати одержання повідомлення зобов'язується підписати акт в електронній формі приймання-передачі газу в Особовому кабінеті або надати мотивовану та обґрунтовану відмову від його підписання шляхом надсилання повідомлення Постачальнику на Інформаційному ресурсі.

2.8.3.     У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі газу Споживачем, обсяг постачання (споживання) газу встановлюється Постачальником в односторонньому порядку, на підставі даних Оператора ГРМ. Споживач в такому разі не позбавлений права звернутись до суду за вирішенням спору з приводу обсягів спожитого газу. До прийняття рішення судом та набрання таким рішенням законної сили, обсяг спожитого газу та вартість послуг з його постачання встановлюється відповідно до даних Постачальника.

2.8.4.     У випадку не підписання Споживачем акту в електронній формі приймання-передачі газу, або ненадання письмової обґрунтованої відмови від його підписання до 10 числа місяця, наступного за розрахунковим, такий акт вважається підписаним Споживачем, а обсяг спожитого газу встановлюється відповідно до даних Оператора ГРМ.

2.8.5.     Сторони домовились, що надсилання Постачальником акту приймання-передачі газу в двох примірниках Споживачу та повернення Споживачем другого примірника з підписом уповноваженого представника Постачальнику здійснюється виключно у випадку підтвердження Споживачем цієї необхідності в Особовому кабінеті.

2.9.      Обсяг переданого (спожитого) газу за розрахунковий період (пункт 4.1. Договору), що підлягає оплаті Споживачем, визначається на межі балансової належності між Оператором ГРМ та Споживачем на підставі даних комерційних вузлів обліку (лічильників газу), визначених в заяві-приєднанні до договору розподілу природного газу, укладеного між Оператором ГРМ та Споживачем, а також з урахуванням процедур, передбачених Кодексом ГРМ.

2.10.      Місячний обсяг відбору (споживання) газу Споживачем не повинен перевищувати підтверджений обсяг газу більш ніж на ±5%.

 3. Ціна природного газу

3.1.      Розрахунки за поставлений Споживачеві газ здійснюються за цінами, що вільно встановлюються між Постачальником та Споживачем.

3.2.      Ціна газу встановлюється Постачальником на кожен Газовий місяць, протягом якого буде здійснюватися постачання газу під час замовлення номінації Споживачем на Інформаційному ресурсі.

3.3.      Сторони домовились, що ціна газу, розрахована відповідно до пункту 3.2. цього Договору, застосовується Сторонами при складанні актів приймання-передачі газу та розрахунках за цим Договором.

3.4.     Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу та загального обсягу фактично поставленого (спожитого) газу, визначеного згідно з розділом ІІ цього Договору.

3.5.      Загальна сума Договору складається із місячних сум вартості газу поставленого Споживачеві за даним Договором.

 4. Порядок та строки проведення розрахунків

4.1.     Розрахунковий період за Договором становить один Газовий місяць

4.2.      Оплата газу здійснюється Споживачем шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника в наступному порядку:

4.2.1. Авансовий платіж в розмірі 100% вартості планового обсягу постачання газу на розрахунковий період сплачується протягом одного банківського дня від дати Замовлення номінації Споживачем на Інформаційному ресурсі, але не пізніше 25 числа місяця, що передує місяцю постачання, на підставі Рахунку, який розміщується в Особовому кабінеті.

4.2.2. У разі збільшення згідно пунктів 2.5 і 2.6. підтвердженого обсягу газу протягом розрахункового періоду Споживач здійснює оплату вартості додатково заявлених обсягів газу протягом одного банківського дня після збільшення цього обсягу на підставі Рахунку, який розміщується в Особовому кабінеті.

4.2.3. Остаточний розрахунок по оплаті місячної вартості газу (п. 3.6. Договору) здійснюється протягом одного банківського дня після підписання Споживачем акту в електронній формі приймання-передачі природного газу в згідно пункту 2.8.2. на підставі Рахунку в електронній формі, який розміщується в Особовому кабінеті.

4.3.          Датою оплати (здійснення розрахунку) є дата зарахування коштів на банківський рахунок Постачальника.

4.4.          Постачальник має право грошові кошти, отримані від Споживача за газ в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача відповідно до черговості її виникнення.

4.5.          У разі переплати вартості газу сума переплати зараховується Постачальником в рахунок оплати газу на наступний розрахунковий період або повертається Споживачу відповідно до повідомлення, надісланого Постачальнику на Інформаційному ресурсі.

4.6.          Звірка розрахунків здійснюється Сторонами протягом десяти днів з дати пред'явлення вимоги про про це однієї із Сторін шляхом надсилання іншій стороні повідомлення на Інформаційному ресурсі на підставі відомостей про фактичну оплату вартості газу Споживачем та актів приймання-передачі газу.

4.7.          Податкові накладні та додатки до них оформлюються Сторонами в електронній формі, згідно з вимогами норм Податкового кодексу України та прийнятих на його виконання підзаконних нормативно-правових актів відповідно до інформації та реквізитів, вказаних Споживачем в Заяві на укладення договору.

 5. Права та обов'язки Сторін

5.1.      Постачальник має право:

5.1.1.     Отримувати від Споживача оплату поставленого газу відповідно до умов розділів 3, 4 Договору.

5.1.2.     Безперешкодного доступу на територію об’єктів Споживача, а також до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу. Доступ здійснюється працівниками (представникаи) Постачальника за пред'явленням службового посвідчення (довіреності).

5.1.3.     Отримувати повну і достовірну інформацію від Споживача щодо обсягів, типу та режимів споживання природного газу.

5.1.4.     Ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання газу Споживачу згідно з умовами цього Договору та Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2496 (далі – Правила постачання газу).

5.1.5.     Надавати доручення Оператору ГРМ щодо обмеження (припинення) постачання газу Споживачеві згідно з умовами розділу 7 Договору та відповідно до порядку, встановленого законодавством.

5.1.6.     Визначати в порядку, передбаченому розділом 2 Договору, обсяг споживання газу.

5.2.      Постачальник зобов'язується:

5.2.1.   Забезпечувати постачання газу Споживачу на умовах та в обсягах, визначених Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору газу та розрахунків за його постачання.

5.2.2.   Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу обсягу природного газу за умови, що Споживач виконав власні обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного Споживачу обсягу природного газу.

5.2.3.   В установленому порядку розглядати запити Споживача, які стосуються питань постачання природного газу за цим Договором.

5.2.4.   Своєчасно повідомляти Споживача про початок процесу ліквідації Постачальника або визнання банкрутом, про призупинення/анулювання ліцензії на право постачання природного газу (крім випадків змін до законодавства, що виключають необхідність отримання ліцензії на даний вид господарської діяльності). У разі настання вказаних обставин, обов’язок Постачальника щодо своєчасного повідомлення вважається виконаним з моменту опублікування (розміщення) відповідних оголошень (інформації) в засобах масової інформації або в мережі інтернет згідно вимог чинного законодавства.

5.2.5.   Складати та підписувати акт приймання-передачі газу у порядку, визначеному Договором.

5.3.      Споживач має право:

5.3.1.   Отримувати природний газ в обсягах та на умовах, визначених цим Договором.

5.3.2.   Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства.

5.3.5.   Вимагати поновлення постачання газу в установленому законодавством порядку після усунення порушень і компенсації оплати вартості послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання цього Договору.

5.3.6.   На зміну постачальника у порядку передбаченому Договором та нормативно-правовими актами з цього питання.

5.4.      Споживач зобов'язується:

5.4.1.   Дотримуватись дисципліни споживання газу, визначеної Розділом ІІ Договору, а також Правилами постачання природного газу.

5.4.2.   Оплачувати Постачальнику вартість газу на умовах та в обсягах, визначених Договором.

5.4.3.   Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання газу.

5.4.4.   Забезпечити допуск працівників (представників) Постачальника за пред'явленням службового посвідчення (довіреності) на територію власних об’єктів, а також до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу.

5.4.5.   Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

-  порушення строків розрахунків за Договором;

-  відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного Споживачу;

-  перевитрат добового та/або місячного підтвердженого обсягу газу без узгодження з Постачальником;

-  припинення або розірвання Договору;

-  в інших випадках, передбачених Правилами постачання газу, іншими актами законодавства.

5.4.6.   У разі відчуження об’єкту (або частини об’єкту) Споживача, звільнення займаного Споживачем об’єкту (або його частини), у разі вчинення будь-яких інших дій, внаслідок чого Споживач повністю припинятиме споживання природного газу:

-       повідомити Постачальника не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня такого відчуження, звільнення та/або остаточного припинення споживання природного газу, шляхом подання письмової заяви про розірвання договору;

-       здійснити остаточний розрахунок та оплату всіх платежів, що передбачені цим Договором, до вказаного Споживачем дня відчуження (звільнення) об’єкту (його частини), приміщення та/або остаточного споживання газу включно.

5.4.7.   Компенсувати Постачальнику вартість послуг за відключення (обмеження/припинення) та підключення газопостачання, якщо такі послуги Оператора ГРМ здійснювались внаслідок винних дій (бездіяльності) Споживача та оплачувались Постачальником.

5.4.8.   Повідомляти Оператора ГРМ, а також Постачальника про недоліки в роботі комерційних вузлів (лічильників) обліку газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі, пошкодження пломб) того ж дня, коли стало відомо про такі недоліки.

5.4.9.   У разі необхідності різкої зміни обсягів споживання газу (більше ніж на 50 % від середньодобового обсягу) Споживач зобов’язаний повідомити про це Постачальника та Оператора ГРМ не пізніше ніж за три доби до такої зміни.

5.4.10. Оплачувати Постачальнику компенсацію, визначену Розділом VIII Договору.

5.5.      Сторони мають також інші права та обов’язки, що імпертавино встановлені чинними нормативно-правовими актами.

 6. Відповідальність Сторін

6.1.      За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з Договором і чинним законодавством України.

6.2. Відповідальність Споживача:

6.2.1.   У разі порушення Споживачем строків оплати, передбачених розділом IV Договору, Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення платежу.

6.2.2.   Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об'єм (обсяг) споживання газу за Договором буде менший від підтвердженого обсягу газу (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем), Споживач сплачує Постачальнику неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості недовикористаного обсягу газу за розрахунковий період;

6.2.3.   Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний обсяг поставленого Споживачеві газу буде перевищувати підтверджений обсяг газу на цей період більш ніж на 5% (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем), Споживач сплачує Постачальнику штраф за перевищення обсягу постачання газу, що розраховується за формулою:

В = (Vф - Vп) х Ц х K, де:

Vф - обсяг фактично поставленого газу Споживачу протягом розрахункового періоду за Договором;

V п - підтверджений обсяг газу на розрахунковий період;

Ц - вартість газу за Договором;

K - коефіцієнт, який дорівнює 0,1 (при цьому, якщо перевищення обсягу газу стало наслідком відмови в доступі до об'єкта Споживача, у результаті чого Постачальник не здійснив пломбування запірних пристроїв на газових приладах Споживача, або Оператор ГРМ/ГТС не здійснив обмеження (припинення) розподілу/транспортування природного газу Споживачу, або коли Споживач не обмежив (припинив) споживання газу на письмову вимогу Постачальника, коефіцієнт дорівнює 1);

6.2.4.   У разі невиконання або несвоєчасного виконання обов’язку, передбаченого підп. 5.4.6. Договору, (щодо направлення повідомлення про припинення споживання газу) – сплатити штраф у розмірі 10% вартості поставленого газу за період з дня, коли повідомлення повинно бути направлене Постачальнику до дня фактичного повного припинення споживання газу.

6.3. Відповідальність Постачальника:

6.3.1.   Постачальник несе відповідальність за майнову шкоду, заподіяну Споживачеві внаслідок обмеження/припинення постачання газу, що здійснене з порушенням установленого законодавством порядку.

6.3.2.   У разі, якщо постачання газу Споживачу було припинено Оператором ГРМ/ГТС на виконання неправомірного доручення Постачальника, Постачальник відшкодовує Споживачу вартість або об'єм недовідпущеного газу, який обчислюється, виходячи з підтвердженого обсягу газу на відповідний період з урахуванням періоду безпідставного припинення газопостачання, та вартість робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного припинення.

6.3.3.   У разі, якщо підтверджений обсяг газу буде менше планового обсягу, визначеного Договором, або несвоєчасно погоджений Постачальником з Оператором ГТС на відповідний період (за умови, що Споживачем не порушувались зобов'язання за Договором), що призвело до припинення розподілу природного газу Оператором ГРМ, Споживач має право вимагати від постачальника відшкодування вартості або об'єму недовідпущеного природного газу, який обчислюється, виходячи з планового обсягу постачання газу, визначеного Договором на відповідний період, з урахуванням періоду припинення газопостачання та вартості робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного припинення.

 7. Порядок припинення (обмеження) та відновлення газопостачання

7.1.      Споживач зобов'язаний самостійно припинити (обмежити) власне споживання газу у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством та Договором.

7.2.      Оператор ГРМ, у тому числі за дорученням Постачальника, припиняє або обмежує постачання газу Споживачеві (на об'єкти Споживача) з дотриманням норм безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження (припинення) газу, у випадках:

-       споживання природного газу в обсязі, що перевищує установлений Договором;

-       проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;

-       перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу;

-       розірвання договору постачання природного газу;

-       відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;

-       настання випадків, передбачених Правилами про безпеку постачання газу,

Газопостачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України "Про ринок природного газу", Правилами постачання газу, Кодексом ГТС, Кодексом ГРМ, Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.15 № 285.

7.3.      Припинення (обмеження) газопостачання Споживачеві здійснюється Постачальником в порядку, визначеному Правилами постачання газу, Порядком пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.06 №1687, а також іншими нормативно-правовивими актами, що регулюють дані правовідносини.

7.4.      Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням Постачальника та після відшкодування споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені Постачальником та/або Оператором ГРМ.

 8. Порядок зміни постачальника

8.1.          Зміна постачальника може бути здійснена лише за сукупності наступних умов:

-       Споживачем попередньо укладено договір постачання газу з новим постачальником,

-       Сторони попередньо призупинили дію цього Договору в частині постачання газу або розірвали цей Договір,

-       відсутність у Споживача простроченої заборгованості за цим Договором.

8.2.          У разі наміру змінити Постачальника, Споживач повинен виконати свої зобов'язання по розрахунках перед Постачальником за цим Договором та надіслати Постачальнику повідомлення на Інформаційному ресурсі про намір змінити Постачальника. В такому разі Сторони зобов’язуються підписати відповідну додаткову угоду про розірвання/призупинення цього Договору в термін не більше чотирнадцяти календарних днів з дня надсилання Споживачем повідомлення про намір змінити постачальника.

8.3.          Повідомлення Споживача про намір змінити Постачальника повинно містити дату розірвання (призупинення) цього Договору, яка визначається останнім календарним днем місяця перед місяцем, з якого договір постачання газу з новим постачальником набере чинності в частині постачання газу.

8.4.          З метою забезпечення безперебійного постачання газу, Постачальник за цим Договором постачає газ Споживачу до останнього дня терміну дії (чи до дня призупинення) існуючого договору постачання газу, а договір постачання газу з новим Постачальником, набирає чинності з наступного дня після розірвання (призупинення) договору з діючим Постачальником, але за умови, що у Споживача не буде простроченої заборгованості за цим Договором.

8.5.          Якщо на початок періоду фактичного постачання газу новим Постачальником чи протягом цього періоду у Споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений газ перед Постачальником за цим Договором (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим Постачальником тощо), останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, передбачені Правилами постачання газу, щодо припинення постачання природного газу Споживачеві.

8.6.          Фактичне постачання газу новим Постачальником може починатись виключно з першого числа газового місяця, наступного за тим, у якому з новим Постачальником було укладено договір на постачання, та за умови включення Споживача до підтвердженої номінації нового Постачальника в порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи.

 9. Форс-мажор

9.1.          Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

9.2.          Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

9.3.          Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

9.4.          Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому законодавством порядку.

9.5.          Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідних підтвердних документів надати належним чином засвідчені копії таких документів іншій Стороні.

9.6.          Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за послуги, які були надані до їх виникнення.

 10. Порядок вирішення спорів

10.1.    Спірні питання між Сторонами щодо виконання умов Договору мають вирішуватися шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

10.2.    Сторони домовились, що строк позовної давності, у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних, компенсацій встановлюється тривалістю у 3 (три) роки.

 11. Строк дії Договору та інші умови

11.1.       Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Електронним підписом одноразовим ідентифікатором Споживачем і діє в частині постачання газу протягом одного календарного року від першого числа місяця, наступного за місяцем підписання Договору, а в частині проведення розрахунків – до їх повного здійснення.

11.2.       Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку дії Договору жодною зі Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов шляхом надсилання повідомлення іншій Стороні на Інформаційному ресурсі. При цьому Споживач зобов’язаний повторно вказати інформацію про плановий річний обсяг та тип споживання газу відповідно до пунктів 1.2. і 1.3. Договору.

11.3.       Одностороння відмова від виконання умов Договору не допускається.

11.4.       Припинення чи розірвання Договору можливе за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до Договору або за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін на підставі та в порядку, встановлених чинним законодавством України та Договором.

11.5.       Усі зміни та доповнення до Договору укладаються в електронній формі, шляхом обміну електронними повідомленнями на Інформаційному ресурсі та підписуються зі сторони Споживача Електронним підписом одноразовим ідентифікатором.

11.6.      Якщо при укладенні Договору на Інформаційному ресурсі Споживачем була вибрана опція «Надіслати примірник договору поштою», Постачальник надсилає 2 примірники Договору в документарній формі (на паперовому носії), підписані вповноваженою особою та скріплені печаткою на поштову адресу, вказану Споживачем в Заяві на укладення договору.
Споживач надсилає підписаний зі своєї сторони вповноваженою особою і скріплений печаткою (в разі наявності) примірник Договору на поштову адресу Постачальника, вказану на Інформаційному ресурсі.

11.7.    Сторони зобов'язуються повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через десять календарних днів після настання таких змін шляхом внесення відповідних змін в Особистому кабінеті або у відповідному розділі Інформаційного ресурсу.

11.8.    Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом України і статус платника податку на додану вартість на загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом України.

11.9.    Інформація щодо статусу Споживача як платника податків вказується споживачем під час подання Заяви на укладення Договору.

11.10.    У разі будь-яких змін в статусі платника податків, Сторони зобов’язані повідомити про це одна одну не пізніше п’яти календарних днів з дати такої зміни шляхом внесення відповідних змін в Особистому кабінеті або у відповідному розділі Інформаційного ресурсу.

11.11.    При вирішенні питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання газу, Кодексом ГРС, Кодексом ГРМ, іншими діючими нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини на ринку природного газу.

11.12.  Цей Договір укладено в електронній формі та підписано зі сторони Споживача Електронним підписом одноразовим ідентифікатором.

 


Постачальник                                                      Споживач

Директор ТОВ "Енерго Рітейл"     І. Музичко          ___________________________